WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

Zpětvzetí trestního oznámení

09.04.2013 10:51

Mnoho lidí si myslí, že jednou učiněné trestní oznámení lze vzít zpátky. Nezaplatil jsi mi fakturu, tak já podám trestní oznámení, však ono tě to donutí zaplatit! Dotyčný pak zaplatí a já stáhnu to trestní oznámení....

Jenže to vůbec není tak jednoduché, jak se mnohdy domníváme!

V českém trestním řízení platí tzv. zásada oficiality, kterou se musí orgány činné v trestním řízení řídit již z úřední povinnosti.

Státní zástupce je tedy povinen stíhat veškeré trestné činy o nichž se dozvěděl, výjimky jsou přípustné jen podle zákona.

Poškozený ani oznamovatel podaným oznámením nedisponují! Soukromožalobní delikty náš právní řád prostě nezná!

Kdy lze tedy vzít zpět trestní oznámení?

Pouze u případů na které se vztahuje § 163 Trestní stíhání se souhlasem poškozeného!

(1) Trestní stíhání

- pro trestné činy ublížení na zdraví (§ 146 trestního zákoníku),

- těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákoníku),

- ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 trestního zákoníku),

- neposkytnutí pomoci (§ 150 trestního zákoníku),

- neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151 trestního zákoníku),

- ohrožení pohlavní nemocí (§ 155 trestního zákoníku),

- omezování osobní svobody podle § 171 odst. 1, 2 trestního zákoníku,

- vydírání podle § 175 odst. 1 trestního zákoníku,

- porušování domovní svobody (§ 178 trestního zákoníku),

- poškození cizích práv (§ 181 trestního zákoníku),

- porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 trestního zákoníku),

- sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1, 2 trestního zákoníku,

- krádeže (§ 205 trestního zákoníku),

- zpronevěry (§ 206 trestního zákoníku),

- neoprávněného užívání cizí věci (§ 207 trestního zákoníku),

- neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru (§ 208 trestního zákoníku),

- podvodu (§ 209 trestního zákoníku),

- podílnictví (§ 214 trestního zákoníku),

- podílnictví z nedbalosti (§ 215 trestního zákoníku),

- lichvy (§ 218 trestního zákoníku),

- zatajení věci (§ 219 trestního zákoníku),

- porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 trestního zákoníku),

- porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221 trestního zákoníku),

- poškození věřitele (§ 222 trestního zákoníku),

- poškození cizí věci (§ 228 trestního zákoníku),

- nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku)

a nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku)

proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď (§ 100 odst. 2),

a trestní stíhání pro trestný čin znásilnění podle § 185 odst. 1, 2 trestního zákoníku proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu k poškozenému manželem, partnerem nebo druhem,

jakož i pro trestný čin opilství (§ 360 trestního zákoníku),

pokud jinak vykazuje znaky skutkové podstaty některého z těchto trestných činů, lze zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze se souhlasem poškozeného.

Je-li poškozených jedním skutkem několik, postačí souhlas byť jen jednoho z nich.


(2) Nepředloží-li poškozený své vyjádření státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu písemně, zaznamená se jeho obsah do protokolu.

Souhlas s trestním stíháním může poškozený výslovným prohlášením vzít kdykoliv zpět, a to až do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě. Výslovně odepřený souhlas však nelze znovu udělit.

 

Ale POZOR! Všimněte si pozorně textu napsaného červeně a zvýrazněného ve žluté barvě!

Zpětvzetí není možno brát obecně pro výše uvedené tr. činy! Platí pouze pro případy, kdy je možno odepřít výpověď (§100 odst.2 Tr.ř):

Svědek je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Nelze tedy podat Tr. oznámení na Pepu, který nám dluží a po vyrovnání dluhu vzít souhlas zpět. Pokud tedy Pepa nepatří do kategorie osob uvedených výše, běží si vše svojí úřední cestou bez vlivu poškozeného!

Je nutné si také uvědomit, že takto zpětněvzatý souhlas JIŽ NELZE OBNOVIT (Pepa mne vzápětí naštval, tak JÁ dám zase souhlas s tr. stíháním).

Po zpětvzetí tr.o. se na pachatele již hledí jako by skutek nespáchal a NEMŮŽE BÝT znovu z téhož obviněn!

 

Formulář Zpětvzetí souhlasu najdete ZDE

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode