WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

Z23Yc15-88DaQ51

10.10.2012 10:40

* * * Platnost kódu do 11.10.2012, 10:40 * * *

Uživatel: Objekt1 - Aukro

Parent code: Z23Yc15

Second Code: 88DaQ51

Generováno 10.10.2012, 10:40

Dotaz 304:

V neděli 17.6.2012 jsem v e-shopu (poznámka - Aukro) zakoupila předmět, u kterého bylo uvedeno dodání 2-3 dny. Předmět potřebuji obdržet brzo a proto jsem do nákupu šla. Platila jsem payU, aby bylo vše co nejrychlejší. V úterý jsem psala prodejci, kdy můžu zboží čekat a prodejce se omlouval, že zboží vyprodal kolega a nové dostanou až příští týden v pondělí nebo úterý. Jedná se o věc, kterou musím do příští středy převzít na poště, protože ji potřebuji s sebou na dovolenou, na kterou odjíždím. Pokud se to nestihne, je mi to k ničemu. Můžu se nějak bránit? Odstoupit od kupní smlouvy?

Odpověď 304:

Podle obecného pravidla nezakládá pozdní dodání zboží podstatné porušení smlouvy.

Aby bylo možné odstoupit od smlouvy, musí být naplněny další předpoklady.

Jedním z nich je, že se strany smluvně dohodly, že doba dodání je podstatným prvkem smlouvy

Například

a) u smluv se stanoveným pevným datem plnění (tzv. fixních smluv)

b) když se strany ve smlouvě dohodly, že dodání má být provedeno nejrychlejším možným způsobem v dané lhůtě a kdy si je prodávající vědom, že kupující potřebuje urgentní dodej zboží

c) u sezónního zboží, kdy dodání takového zboží na konci sezóny nebo po sezóně bude kvalifikováno jako podstatné porušení smlouvy, jelikož tak zbavuje kupujícího toho, co byl oprávněn od smlouvy očekávat.

Ve vašem případě jsou fakta následující:

1) Doba dodání je 2 -3 dny a je uvedena ve smlouvě (v návrhu slouvy, který byl oboustranně akceptován).

Neboť dle §594 odst.1 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ)platí:

Má-li prodávající předmět koupě odeslat na místo splnění nebo určení, platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána k přepravě, pokud nebylo dohodnuto jinak. Inzertní systém Aukro upravuje podmínky kupní smlouvy mezi uživateli pouze v ustanovení §590 - prodávající nese odpovědnozt za zboží po dobu přepravy. Věc tedy byla PŘEDÁNA kupci dnem předání k přepravě (tedy odesláním na Poště) !
Doba dodání není v ObčZ nijak přesněji definována. Jelikož se jedná o vztah Prodejce-Kupující lze pro definici použít ustanovení §13 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty: Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Nelze použít definici doby dodání uvedenou v § 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, neboť se jedná o smluvní vztah Prodejce - Česká Pošta ! Pokud by smlouva obsahovala termín "doba doručení zboží" pak by se teprve jednalo o časový termín fyzického převzetí zásilky či oznámení o jejím uložení např. na poště či ve skladu dopravce.

2) Dodavatel (Prodejce) Vás informoval, že není schopen plnit závazek v daném termínu

Nikde ale neuvádíte, zda jste Prodejce informovala o potřebě urgentního dodání zboží - viz bod b výše! Není tak splněna podmínka (prodejce je o urgentním dodání informován) pro to, aby dodání bylo podstatným prvkem smlouvy !!!

 

Doporučuji tento postup:

I. Neprodleně oznámit prodejci urgentnost termínu dodání zásilky, včetně důvodů - tak splníte bod 2) výše a termín dodání tak bude PODSTATNÝM PRVKEM SMLOUVY.

II. Nechat si od Prodejce (mailem) potvrdit závazný termín dodání.

III. Po dohodě s Prodejcem, pokud je termín dodání akceptovatelný (POZOR, je to termín odeslání POŠTOU - viz výše bod 1), sepsat dodatek ke kupní smlouvě (stačí mailem) s tím, že Prodejce zašle zboží nejrychlejším možným způsobem - třeba EMS (dodání poštou následující den). Jste ale povinna doplatit Prodejci Náklady na dopravu (doporučuji v Dodatku KS uvést číselnou hodnotu v Kč!) Ideální by bylo v Dodatku KS uvést termín PŘEDÁNÍ  nebo  DORUČENÍ ZBOŽÍ! Takto by byl termín nezávislý na Poště, termín by byl datem vašeho vyzvednutí zásilky. Pro ochranu Prodejce (aby Dodatek byl košer a poctivý pro obě strany, navrhuji dát tam formulaci: "Kupující se zavazuje k převzetí zásilky bezodkladně v den doručení".

IV. Pokud termín dodání (ve vašem případě a při akceptaci EMS - úterý 27.6.2012, předání pak ve středu 28.6.2012) není z vaší strany akceptovatelný, zašlete neprodleně (ještě před odjezdem na dovolenou) Prodejci Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu zásadního porušení KS. (Nebyla splněn podstatný prvek KS - termín dodání .... Musíte mít ale splněn bod I. .... jinak je Odstoupení neopodstatněné a prodejce může vymáhat škodu). Pokud je bod I splněn, KS se od počátku ruší a vy MÁTE NÁROK vrácení veškerého plnění - tedy ceny za zboží i poštovné.

V. POZOR! Ve vašem případě nelze odstoupit ve lhůtě 14 dní bez uvedení důvodu (dle §53 odst 7 Obč.Z) i kdyby se jednalo o spotřebitelskou smlouvu (Prodejce podnikatel, vy nepodnikatel) - odstoupit v tomto případě lze PO PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, pro váš případ irelevantní: odstupujete proto, že nepřevezmete včas, respektive vůbec.

Sice by teoreticky šlo převzít balíček až po dovolené a následně (v případě spotřebitelské smlouvy) do 14 dnů odstoupit, ale to je značně nepraktické. Pokud je Prodejce podnikatel, máte tak ale šanci "nepotřebné zboží" vrátit v případě, že postup dle bodů I-IV bude neúčinný. U obecné kupní smlouvy (nepodnikatel x nepodnikatel) tuto možnost nemáte! Blíže viz  DOTAZ 22 

 

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode