WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

S23t9R8-aq11Ydw

22.01.2013 18:23
Aktualizováno k 22.1.2013

Dotaz 2247:

Jsem evidovaná na ÚP a chtěla bych začít podnikat. Údajně existuje nějaká dotace či příspěvek na začátek podnikání. Kolik takový příspěvek činí, kde jej mohu získat a jaký je postup?

Odpověď 2247:

Váš dotaz je nutno rozebrat postupně.

Osnova otázek a odpovědí:

1) Jaké dotace mohu získat?

2) Podmínky přidělení dotace z ÚP

3) Žádost o příspěvek z ÚP - náležitosti

4) Dohoda - přidělení dotace

5) Co vás dále čeká - vyúčtování dotace, dokumentace

----------------------------------------------------------

1) Jaké dotace mohu získat?

Dotace je možno čerpat z více zdrojů:

a) dotace z Úřadu práce

b) dotace z Krajského úřadu

c) dotace z jiných, specifických programů (OP Lidské zdroje, OP Podnikání a Inovace, OP Rozvoj venkova atd.)

a) dotace z Úřadu práce

Dotace pro start podnikání od ÚP upravuje § 113 zákona o zaměstnanosti. Jedná se o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. na příspěvek není právní nárok! Zákon stanovuje, že v případě nižší míry nezaměstnanosti v daném okrese, než kolik je průměrná nezaměstnanost v Česku, může příspěvek činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (94 904 korun). Pokud dosahuje nezaměstnanost v okrese alespoň průměrné nezaměstnanosti, může dotace činit až šestinásobek průměrné mzdy (142 356 korun). Zpravidla se však výše dotace pohybuje od 10 do 50 tisíc korun.

 

b) dotace z Krajského úřadu

Jedná se o obdobu dotace z ÚP. Je vyhlašována vždy příslušným Kr.Ú a částka dotace činí od 30 do 150 tisíc Kč. Oproti dotaci z ÚP má výhodu, že lze použít i na nákup majetku (např. vybavení kadeřnictví apod), které většinou dotace ÚP nedovoluje či krátí jejich výši.

Přehled dotací, podmínky a formuláře najdete vždy na stránkách příslušného Krajského úřadu v sekci Granty a dotace.

Pro Jihomoravský kraj najdete zde:

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/1964-506-Individualni+dotace+JMK+2013.aspx

Nevýhodou je, že dotace bývá často vyčerpána již před koncem období.

 

c) dotace z jiných, specifických programů (OP Lidské zdroje, OP Podnikání a Inovace, OP Rozvoj venkova atd.)

Jedná se o specifické dotační tituly, které mají vlastní pravidla.

Z uvedených OP (operační program) lze získat dotaci:

Lidské zdroje - na vzdělávací aktivity zaměstnanců i podnikatele - bohužel v současné době uzavřeny žádosti

Podnikání a Inovace - pro malé podniky, spíše okrajově, nutná historie podnikání alespoň 2 roky, ale může se hodit v dalších letech podnikání (od 2014 je nové dotační období)

Rozvoj venkova - Ideální pro OSVČ, kteří mají místo podnikání v obci do 2000 obyvatel (podmínka). hodné zejména pro služby občanské vybavenosti (kadeřnice, pedikůra, sociální služby, drobní řemeslníci)

Dotace lze také vhodně kombinovat.

Nesmí však dojít k dofinancování jednoho Projektu a jeho výdajů jiným dotačním zdrojem (tj. např. koupit stroj, dostat dotaci 60% a 40% získat z jiné dotace). Můžete ale získat dotaci z ÚP na základní potřeby podnikatelské aktivity a na stroje a další vybavení např. z dotace krajské, další vzdělávání v oboru pak profinancujete dotací z OPLZ.

------------------------------------------------------------------------------------

2) Podmínky přidělení dotace z ÚP

Přidělování dotací dále upravují směrnice generálního ředitele Úřadu práce České republiky a dosti závisí na jednotlivých úřadech práce.

Každý z nich poskytuje příspěvek v rozdílné výši a různým typům nezaměstnaných. Podmínky jsou dány situací na místním trhu práce a preferencí podmínek ÚP. Obecně však úřady práce upřednostňují při příspěvku na společensky účelné pracovní místo uchazeče o zaměstnání, kterým nelze pro jejich individuální charakteristiky sjednat zaměstnání jiným způsobem.

Jedná se hlavně o uchazeče vedení v evidenci úřadu práce nepřetržité déle než 5 měsíců, uchazeči ohroženi sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, a uchazeči, jimž je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče podle § 33 zákona o zaměstnanosti (zde je vedle zdravotního stavu a péči o dítě uveden i věk (mladí do 24 let, absolventi bez praxe a osoby nad 55 let) coby činitel zvyšující potřebu intenzivnější péče při zprostředkování)

Nutnou podmínkou je trvání podnikání alespoň 1 rok, některé ÚP mohou mít individuálně nastavenu dobu delší (2-3 roky). Pokud  Pokud ukončíte činnost dříve, vracíte příspěvek, včetně penále!  Ze zákona existuje v tomto ohledu výjimka - úmrtí - viz. § 113 zákona o zaměstnanosti

Těžší situaci mají ti, kteří již dříve podnikali, ale i ti mohou dotaci získat (pokud ukončil podnikání a je v evidenci ÚP a splňuje podmínky uvedené v § 113 zákona o zaměstnanosti. Pokud byste chtěli požádat o dotaci na rozjezd podnikání v odvětví, ve kterém jste před časem působili, máte smůlu. Bývalí podnikatelé tak mají šanci uspět jen s podnikáním v jiném oboru. Úřady práce dávají rovněž přednost uchazečům, kteří absolvovali rekvalifikační kurz Základy podnikání, ale není to striktně nutná podmínka.

-------------------------------------------------------------------------------------------

3) Žádost o příspěvek - náležitosti

Pokud se pokusíte příspěvek získat, musíte si nejprve podat žádost.

Žádost může podat POUZE UCHAZEČ o zaměstnání.

Formulář žádosti naleznete zde (pdf soubor, 99,98 kB) případně zde zadost_o_prispevek_UP_podnikani.pdf (99,8 kB)

K žádosti se musí doložit:

 • podnikatelský záměr, Projekt (dokument k editaci zde: Projekt 1.doc (401,5 kB) nebo v pdf Projekt 1.pdf (150,2 kB)
 • ekonomickou rozvahu příjmů a nákladů, - v Projektu
 • seznam plánovaných nákladů, - v Projektu
 • doklad, který opravňuje uchazeče podnikat v daném oboru (například živnostenské oprávnění), viz Dotaz 12 -Začínáme s podnikáním
 • doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti,
 • potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek,
 • doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu,
 • další doklady dle typu podnikatelské činnosti (třeba nájemní smlouvu nebo vyjádření hygieny),
 • některé úřady práce požadují také lékařské potvrzení, že zdravotní stav nebrání zahájení a provozování samostatné výdělečné činnosti v příslušném oboru.

Žádost následně projednají úředníci a pozvou uchazeče před schvalovací komisi.

Nyní musí žadatel svůj podnikatelský záměr obhájit a “získat” pro něj komisi. Musíte umět projekt prodat! Hodně záleží také na samotném Projektu! Pokud se komise shodne, že projekt je životaschopný, rozhodne o přidělení příspěvku. Celková částky závisí kromě výše zmíněných faktorů také na seznamu nákladových položek, tj. položek, které si plánuje žadatel nakoupit za případně poskytnuté finanční prostředky.

Příspěvek je určen na nákup vybavení souvisejícího se zřízením pracovního místa a mezi nákladovými položkami se nesmí objevit náklady spojené s provozováním pracovního místa, třeba nákup materiálu potřebného k výrobě nebo nájemné.

------------------------------------------------------

4) Dohoda - přidělení dotace

Jestliže si myslíte, že vám úřad práce dá peníze a už se o vás starat nebude, mýlíte se.

Úřad s úspěšným žadatelem totiž uzavře dohodu, na jejímž základě příspěvek poskytne a ve které se stanoví, na co konkrétně jsou prostředky určeny. V dohodě se dále sjednává datum, od kterého se uchazeč o zaměstnání zavazuje činnost zahájit a ukončit tak svoji evidenci na ÚP.

Dohoda o poskytnutí příspěvku musí dle zákona obsahovat:

 • identifikační údaje účastníků dohody,
 • účel poskytnutí příspěvku,
 • podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,
 • výši a termín poskytnutí příspěvku,
 • způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,
 • podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,
 • závazek příjemce vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu jeho zaviněním byl příspěvek poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, a lhůtu a podmínky vrácení příspěvku,
 • závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit příspěvek v případě, že mu byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce, lhůtu a podmínky vrácení příspěvku,
  ujednání o vypovězení dohody.

--------------------------------------------------------

5) Co vás dále čeká - aneb vyúčtování dotace

To ovšem není vše!

Neboť se jedná o dotaci, tedy prostředky přidělené ze státního rozpočtu, případně strukturálních fondů EU, musíte se řídit také další příslušnou legislativou a směrnicemi. Ty vám mimo jiné ukládají evidovat výdaje a příjmy spojené s tímto v oddělené evidenci.

Musíte tedy vyčlenit v účetnictví či daňové evidenci nějaký identifikátor tak, aby bylo možno z vaší DE či účetnictví tuto dotaci vyhodnotit jako samostatný výstup. V podstatě to znamená, že na požádání budete schopni vyselektovat v účetních knihách (např. peněžním deníku) dotační prostředky.

Pokud se jedná o nákup majetku, který je odepisován, nesmíme zapomnět, že dotace snižuje cenu pořízeného majetku o částku dotace! pozor tedy na daňové a účetní odpisy (velmi častá chyba při účtování dotace - většinou vede k problémům s DPFO a daní, případně až ke korekci - tedy vrácení části či celé dotace!!!)

Nakonec, dle podmínek dotačního titulu a smlouvy o dotaci jste povinni udělat vyúčtování dotace a v řádném termínu, dle smlouvy ji zaslat poskytovateli dotace. K vyúčtování dokládáte soupisku nákladů, kde je částka za pořízení nákladů a částka uplatněné dotace na tyto náklady, dále dokládáte zaúčtování v účetní evidenci, selektované jen pro dotaci a kopie dokladů, které hradíte z dotace. V případě pořízení dlouhodobého majetku pak dokládáte i karty majetku, kde jsou odpisy již vypočteny po úpravě o dotaci.

--------------------------------------------------------

§113  Zákon  č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

(1) Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s Úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může Úřad práce poskytnout příspěvek.
 
(2) Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je Úřad práce povinen vyžádat si vypracování odborného posudku.
 
(3) Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa činit maximálně šestinásobek této průměrné mzdy.
 
(4) Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice nebo je vyšší, může maximálně činit šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa činit maximálně osminásobek této průměrné mzdy.
 
(5) Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být poskytován až do výše vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců.
 
(6) Vrácení příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti nelze požadovat, pokud osoba samostatně výdělečně činná přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí.
 
(7) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode