WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

68 - Nové zboží nebo použité? Reklamace, záruka

10.09.2011 20:22

Dotaz 68:

Často se setkávám s prodejem zboží s popisem NOVÉ, ale bez záruky. Je možné prodávat zboží bez záruky? Když například někdo koupí nějakou věc ale ztratí od ní záruční list a nemá ani doklad o koupi v původním obchodě? Jak potom probíhá oprava zboží a mám nárok například na výměnu zboží tak, jako je tomu v běžném kamenném obchodě?

Odpověď 68:

Dotaz je potřeba rozdělit do parciálních otázek:

1) Jaká je definice NOVÉHO a POUŽITÉHO zboží?

2) Jaká je definice ZÁRUKY na zboží?

3) Je povinen prodejce automaticky vydat záruční list?

4) Obecná odpovědnost za vady zboží a záruka na zboží

 

1) Jaká je definice NOVÉHO a POUŽITÉHO zboží?

Pomineme-li uplatnění termínu NOVÉ zboží například pro novinku na trhu či nově doplněné či obměněné skladové zásoby, není pojem NOVÉ zboží v legislativě zakotven. Obecně lze říci, že nové zboží je takové zboží, které nebylo dáno do užívání a nebylo používáno, tedy zboží NEPOUŽITÉ. Naproti tomu POUŽITÉ zboží je přesně vymezeno v §90 odst. 1) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vycházející ze Směrnice 2006/112/ES, článek 311 odst. 1 bod 1 :

Použité zboží je hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě.

Použité zboží je tedy VHODNÉ K DALŠÍMU POUŽITÍ, tedy již bylo užíváno! Použité mnohdy (ne vždy na první pohled) nese známky amortizace (opotřebení).

Hranice mezi NOVÝM a POUŽITÝM zbožím však je nutné posuzovat individuálně, rozhodující je fakt, zda zboží bylo používáno ve smyslu užitné hodnoty jeho funkce.

Příklad: Automobil, který sjede z výrobní linky je nutno transportovat a dopravit do prodejny. Na tachometru tedy nebude hodnota ujetých km rovna 0, ale např. 1 km. Zboží tedy bylo používáno? NE, jedná se o NOVÉ, tedy NEPOUŽITÉ ZBOŽÍ. Jiným případem by pak byl například automobil, používaný prodejcem jako předváděcí vůz. V tomto případě již nelze považovat za NOVÉ  zboží, ale za POUŽITÉ!

Poznámka: Zákon nerozlišuje, zda se jedná o prvního majitele dané věci! Věc NOVÁ tedy může mít i druhého či jiného majitele v pořadí vlastnictví!

 

2) Jaká je definice ZÁRUKY na zboží a jaké jsou záruční doby?

Pojem ZÁRUKA je definován v §619 odst. 1) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Obč.Z) takto:

"Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka)."

Toto však neplatí pro věci POUŽITÉ §619 odst 2 a 3:

"(2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
(3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím."

Je nutno brát v úvahu, že toto ustanovení Obč.Z platí pro subjekty a smlouvy definované v §612 Obč.Z

"Jestliže fyzická nebo právnická osoba prodává zboží jako podnikatel (dále jen "prodávající") v rámci své podnikatelské činnosti, platí kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i následující ustanovení §612 až §627" (poznámka: Obč.Z)

Záruka ve smyslu zákonné úpravy tedy platí pouze pro spotřebitelské smlouvy, tedy je-li prodávající podnikatel.

Záruční dobu stanovuje §620 odst. 1 Obč.Z na 24 měsíců. Záruční doba může být prodejcem prodloužena nad tuto dobu, případně může být prodloužena pouze na některou součást zboží (např. karoserie u automobilu na 5 let, ale např. motor jen zákonná záruka).

Dle ustanovení §621 Obč.Z: "Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost."

3) Je povinen prodejce automaticky vydat záruční list?

Dle ustanovení §620 odst.3 a odst.4 Obč.Z je povinen vydat prodejce záruční list na vyžádání kupujícího. Tedy nikoliv vždy a automaticky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje (údaje jsou uvedeny ve výše zmíněném §620)

4) Obecná odpovědnost za vady zboží a záruka na zboží u POUŽITÉHO ZBOŽÍ

Obecně platí dle §596:

"Má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit."

a §597 odst.1 a odst.2:

"(1) Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit.
(2) Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým."

Ustanovení §599 odst.1 a odst.2 pak vymezuje lhůty na uplatnění vady věci:

"(1) Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců, jde-li o vady krmiv do tří týdnů, a jde-li o vady zvířat, do šesti týdnů po převzetí věci.
(2) Právo na náhradu nutných nákladů může kupující uplatnit u soudu, jen jestliže náklady prodávajícímu oznámí ve lhůtě uvedené v odstavci 1."

Z výše uvedeného vyplývá:

Obecně platí, není-li uvedeno jinak, že prodávající (ať již podnikatel nebo nepodnikatel) odpovídá za vady na které nebyl kupec upozorněn při sjednávání kupní smlouvy. Je zcela jedno, zda se jedná o věc NOVOU či POUŽITOU! U věci použité lze aplikovat ustanovení §619 odst.3:

"Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím."

Pokud ale má věc vadu, která neodpovídá popisu věci při sjednání kupní smlouvy, jedná se o vadu dle §597. Vady musí být kupcem uplatněny nejdéle 6 měsíců od převzetí zboží.

V případě podnikatelského subjektu jako prodejce se uplatní výše uvedené §612 až §627 Obč.Z

Z nich vyplývá (mimo jiné)

§616 odst.1 Obč.Z:

"Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad."

a dále:

§619 odst 2 a 3 Obč.Z:

"(2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
(3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím."

Pokud se tedy nejedná o uplatnění výše uvedených ustanovení §619 odst 2 a 3 Obč.Z (POUŽITÉ VĚCI), platí pro podnikatele prodejce záruka nejméně 24 měsíců.

POZOR! Záruku uplatňuje kupec u prodejce (u spotřební smlouvy)! Není podstatné, zda prodejce je druhým či x-tým majitelem NOVÉ VĚCI! Záruku poskytuje vždy ten, kdo prodává!

Toto je velmi důležitá okolnost například u koupě zboží od tzv. překupníků -  zahraničních dodávek. Často je prezentováno prodejcem-překupníkem, že záruku poskytuje výrobce např. v Číně a že reklamaci musí kupec řešit sám v číně. NIKOLIV! Neboť se nejedná o zprostředkovatelskou, ale kupní smlouvu, ZÁRUKU v délce nejméně 24 měsíců je povinen poskytnout PRODEJCE v ČR, bez ohledu na fakt, jaká je záruka u dodavatele (Čína)!!!!

Jak je to u POUŽITÝCH VĚCÍ?

Podle §619 odst.2 a 3 (viz výše) nelze uplatnit odpovědnost za vady v tomto § uvedené - tedy běžné opotřebení a vzniklé používáním.

Pokud ale vznikne vada, která nespadá do uvedeného ustanovení, pak se uplatní lhůta minimálně 12 měsíců dle §626 odst.3:

"U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci."

 

resumé

- Nové zboží je takové, které dosud nebylo používáno

- Obecně platí odpovědnost za vady věci 6 měsíců

- U podnikatelských subjektů - prodejce - se doba prodlužuje nejméně na 24 měsíců u nového zboží

a nejméně 12 měsíců u použitého zboží, není-li odpovědnost v zákoně stanovena jinak (opotřebení atd.)

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode