WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

22 - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU

30.04.2012 19:25

 

Dotaz 22:

Pořídil jsem si přes internetový aukční portál televizor. K televizoru mi prodejce přibalil jako bonus filmové DVD. Bohužel po rozbalení a při odzkoušení jsem zjistil, že tento zakoupený typ není zcela kompaktibilní s již zakoupeným a používaným domácím kinem. Protože prodejce je podnikatel, chci televizor vrátit v zákonné lhůtě 14 dní zpět prodejci bez udání důvodů. Prodejce si klade podmínku, že zboží musí být zabaleno v originální krabici a že musím nejprve zboží zaslat a on mi pak v nějaké zákonné lhůtě pošle peníze.

Odpověď 22:

1) Máte nárok na odstoupení od kupní smlouvy na základě ustanovení § 53, odst 7, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ). Kupní smlouva se od počátku ruší a ustanovení § 457 ObčZ: Je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal."

Jak běží 14 denní lhůta: Tato lhůta se týká odstoupení od smlouvy, tedy nikoliv doby na vrácení zboží! Do 14 dnů od převzetí zboží musíte prodejce informovat (doručit) o odstoupení od smlouvy.

Tato doba (14 dní) začíná běžet prvním dnem po datu převzetí plnění. Svátky či dny pracovního volna se do termínu začátku lhůty počítají! Nepočítají se však do konce lhůty, připadne -li na ně. Připadne-li konec lhůty na svátek či den pracovního klidu, končí lhůta následující pracovní den po tomto dni.

V tomto termínu musí být prodejci doručeno odstoupení od kupní smlouvy! Nestačí tedy v termínu zaslat jen zboží (ale je to možné), ale musí být zasláno i odstoupení od kupní smlouvy!

Příklad běžící lhůty:

1) Koupíte v pátek 1.1., lhůta 14 dní běží od soboty 2.1. Lhůta končí v pátek 15.1.

1) Koupíte v sobotu 1.1., lhůta 14 dní běží od neděle 2.1. Lhůta nekončí v sobotu 15.1 (po 14 dnech), ale až v pondělí 17.1.

Poznámka: V některých případech, je-li prodejce plátce DPH, může po kupci požadovat signaci tzv. Dobropisu. Jedná se o dokument, který je účetně v podstatě "zápornou fakturou". Tento dokument musí být potvrzen kupcem a na základě podpisu kupce může prodejce zpět uplatnit již odvedené DPH. Výplatu finančního plnění v termínu 30 dní od odstoupení od KS však prodejce nesmí tímto podpisem podmiňovat !!!

Průběh odstoupení od kupní smlouvy:

Kupec vrací zboží nejdříve ke dni odstoupení od KS. Může tedy zboží zaslat zároveň s odstoupením od KS, ale není to podmínkou! Lze také nejprve odstoupit od KS (např. elektronickou cestou) a následně teprve zaslat zboží. Lhůta na zaslání zboží není zákonem nijak určena. Na základě §457 ObčZ a následně §451 odst.2 ObčZ (  Bezdůvodné obohacení viz odkaz  ) však lze odvodit, že toto plnění ze strany kupce (zaslání zboží) musí být plněno bezodkladně (nemusíte tedy okamžitě běžet na poštu s balíčkem, ale nelze také odkládat odeslání například o týden, nebrání-li tomu objektivní překážky). Dodavatel (prodejce) pak je povinen dle §53 odst.10 ObčZ vrátit finanční částku (Dotaz 23) ve lhůtě 30 dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy (tedy nikoliv od doručení zboží!). Nebylo-li plnění z jedné či druhé strany uskutečněno, jedná se o naplnění §451 odst.2 ObčZ (Bezdůvodné obohacení viz odkaz) a poškozená strana může vymáhat plnění soudní cestou (příkaz k vydání věci apod.)

Originální obal: Není pravda, že podmínkou pro vrácení zboží dle uvedeného §53 ObčZ je vrácení zboží nepoužitého a v originálním obalu. Výjimky platí pouze u věcí, vymezených v §53 odst.8 ObčZ (např. rychle se kazící věci, dále  věc, na které byla provedena úprava na přání zákazníka - třeba PC sestava nakonfigurovaná na míru, ale třeba i SW či programy s porušenou ochrannou nálepkou atd.).

Z §53 odst.10 však plyne prodejci nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením věci. takovými náklady mohou být např. náklady na vrácení zboží zpět do centrálního skladu, náklady na nový obal - právě tehdy, když jej při vrácení nedodáte, nebo i snížení částky za opotřebení věci, vzniklé běžným používáním.

Jako příklad lze uvést například tiskárnu. Pokud na odzkoušení (musíte nainstalovat cartridge) spotřebujete minimální množství náplně a lze tento úbytek spotřebního materiálu považovat za nutný k odzkoušení věci. Pokud vrátíte tiskárnu během 14 dnů a cartridge budou téměř vypotřebovány, může prodejce uplatnit nárok na úhradu náplní nových (uvedení věci do stavu před uzavřením KS). Podobně u dražších značkových výrobků může cena obalu, který si prodejce musí nechat poslat od dodavatele,  představovat poměrně vysokou částku.

Dárek: Jestliže byl "dárek" předmětem kupní smlouvy (výslovně uvedené další plnění u nákupu zboží), pak dle § 457 ObčZ jste povinen tento dárek (ve vašem případě DVD) vrátit. Pokud však prodejce tento "dárek" zaslal jako vámi nevyžádaný (mimo předmět KS), nemusíte tento dárek vracet (§53 odst.9: Pokytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět).

 

Odkazy:

[1] §451 odst. 2 Obč.Z: Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

 

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode