WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

188 - NÁROK NA SIROTČÍ DŮCHOD

30.04.2012 19:37

Aktualizováno 2.5.2013

Dotaz 188:

Mám tříletého syna. Otec dítěte, se kterým jsem nežila a delší dobu ani nebyla v kontaktu, zemřel v dubnu 2012 ve věku nedožitých 35 let. Otec na syna neplatil téměř vůbec výživné, pravděpodobně v poslední době ani nikde nepracoval. Dědictví jsme odmítli. Má syn nárok na sirotčí důchod, i když jsme odmítli dědictví?

Odpověď 188:

Odmítnutí dědictví nemá na nárok na sirotčí důchod vliv. Nárok na sirotčí důchod však není automatický. Řídí se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ve Vašem případě bude záležet nárok na sirotčí důchod na tom, zda zemřelý otec dítěte má prokazatelnou a hlavně zákonem požadovanou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu (na starobní důchod již z principu nemůže mít dostatečnou dobu splněnu).

Vysvětlení

Nárok na sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod upravuje §52 odst.1 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen ZoDP).

Dle výše uvedeného ZoDP musí být pro přiznání sirotčího důchodu splněny tři základní podmínky:

1) jedná se o nezaopatřené dítě

viz odkaz Nezaopatřené dítě

2) zemřelý byl

a) rodič dítěte, osvojitel dítěte

nebo

b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů)

Poznámka:

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením.

3) zemřelý (uvedený v bodě 2a nebo b) byl

a) starobní nebo invalidní důchodce

nebo

b) splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod

viz odkaz Splnění podmínky- starobní důchod

nebo

c) splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod

viz odkaz Splnění podmínky- invalidní důchod

Jsou-li všechny tři podmínky splněny, vzniká nárok na sirotčí důchod.

 

Výše sirotčího důchodu

Výši sirotčího důchodu upravuje §53 ZoDP

Sirotčí důchod se skládá ze dvou složek (podobně jako starobní důchod či invalidní důchod):

1) základní výměry

2) procentní výměry

Výše základní výměry sirotčího důchodu činí 9% průměrné mzdy měsíčně  (v roce 2013 2330,- Kč měsíčně).

Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Kdo žádá o sirotčí důchod

Žádost o sirotčí důchod podává:

 • zákonný zástupce dítěte, které nedosáhlo zletilosti, nebo 
 • zletilé nezaopatřené dítě, popřípadě zákonný zástupce zletilého nezaopatřeného dítěte, pokud bylo zbaveno způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena.

Kde se žádá o sirotčí důchod

Žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), Pražská správa sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále též "MSSZ"), příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby. Vlastní rozhodování o sirotčím důchodu potom přísluší České správě sociálního zabezpečení (dále též "ČSSZ").

Řízení o přiznání sirotčího důchodu se zahajuje na základě vaší písemné žádosti sepsané na předepsaném tiskopisu České správy sociálního zabezpečení 89 100 1.(tiskopis ke stažení zde - pdf soubor). Tiskopisy žádostí o důchod jsou k dispozici též na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Co je potřeba k žádosti o sirotčí důchod

Na úřadě předložte doklady vlastní, zemřelého rodiče, prokazující dobu jeho pojištění a doklady týkající se dětí:

 • občanský průkaz nebo rodný list dítěte, 
 • občanský průkaz zemřelého rodiče (pokud dosud nebyl odevzdán), 
 • úmrtní list, 
 • rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu (je-li k dispozici), 
 • v případě, že zemřelý rodič dosud nebyl poživatelem důchodu, doklady prokazující dobu pojištění včetně náhradních dob pojištění (tzn. základní vojenskou službu, dobu studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání - toto potvrzení lze získat buď na místněpříslušném ÚP nebo na Krajské pobočce ÚP apod.), 
 • u osvojených dětí rozhodnutí soudu, 
 • u dětí převzatých zemřelým do péče nahrazující péči rodičů příslušný doklad prokazující svěření dětí do péče spolu s doklady prokazujícími, že děti byly na zemřelého v době jeho smrti převážně odkázány výživou, 
 • u dětí, které již skončily povinnou školní docházku, ještě potvrzení o studiu, event. učení, popř. další doklady prokazující nezaopatřenost dítěte (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.).

Jaká je zákonná lhůta na Rozhodnutí o sirotčím důchodu

Rozhodnutí o přiznání dávky je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení.

Poznámka: Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou se např. došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů, úřadů aj!

Poznámky a vysvětlivky pojmů

Splnění podmínky - Starobní důchod:

Určuje §29 ZoDP:

odst 1)

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně
a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před rokem 2010,
b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,
c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,
d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,
e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,
f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,
g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,
h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,
i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,
j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,
k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.

Poznámka: Do doby pojištění se počítá i tzv. náhradní doba pojištění (např. vojenská služba, studium, evidence na ÚP). Tato doba však může být krácena a nemusí odpovídat časovému úseku (např. době evidence na ÚP.) U osob, které již dosáhly důchodového věku se doba započítání zkracuje dle §29 odst.2. V našem příkladu není relevantní, proto neuvádím.

Splnění podmínky - Invalidní důchod:

Určuje §40 ZoDP:

odst 1)

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku
a) do 20 let méně než jeden rok,
b) od 20 let do 22 let jeden rok,
c) od 22 let do 24 let dva roky,
d) od 24 let do 26 let tři roky,
e) od 26 let do 28 let čtyři roky

Poznámka: Počítá se za celou dobu až "do dovršení věku", tedy přiznání invalidity.

U sirotčího důchodu je přiznání invalidity počítáno, nebyl-li zemřelý rodič invalidní, ke dni úmrtí.

f) nad 28 let pět roků.

Poznámka: Počítá se za dobu 10 let před "dovršením věku", tedy přiznání invalidity.

U sirotčího důchodu je přiznání invalidity počítáno, nebyl-li zemřelý rodič invalidní, ke dni úmrtí.

f) nad 38 let deset roků.

Poznámka: Počítá se za dobu 20 let před "dovršením věku", tedy přiznání invalidity.

U sirotčího důchodu je přiznání invalidity počítáno, nebyl-li zemřelý rodič invalidní, ke dni úmrtí.

Poznámka: Do doby pojištění se počítá i tzv. náhradní doba pojištění (např. vojenská služba, studium, evidence na ÚP). Tato doba však může být krácena a nemusí odpovídat časovému úseku (např. době evidence na ÚP)

Nezaopatřené dítě:

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání, 
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Za nezaopatřené dítě se naopak nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode