WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

171 - PRODEJ PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY

30.04.2012 19:35

Dotaz 171:

Zdědili jsme po prarodičích různé starožitné předměty. Nyní bychom je chtěli prodat. Věci nechcemě dát do starožitnictví, ale prodat soukromému sběrateli. Lze u nás prodávat starožitné předměty bez nějakého zvláštního povolení? Existuje nějaké omezení pro prodej například soukromé sbírky starožitností nebo dědictví po prarodičích?

Odpověď 171:

Prodej předmětů kulturní hodnoty je ošetřen Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, č.71/1994 Sb., v platném znění - dále jen ZPVPKH ( ke stažení zde). Z hlediska Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen ZoŽP), je prodej těchto předmětů podmíněn odbornou způsobilostí (živnost vázaná).

Co je předmět kulturní hodnoty?

Předmět kulturní hodnoty je definován v §1 odst.1 ZPVPKH:

"Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 tohoto zákona." viz zde

Je potřeba povolení i pro prodej v ČR a kdo takové povolení vydává?

A) Toto řeší §3 odst.1 a odst.2  ZPVPKH:

(1)Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy nabízené k prodeji musí být opatřeny osvědčením k trvalému vývozu; kupujícímu musí být spolu s předmětem kulturní hodnoty předáno osvědčení ve třech stejnopisech označených B, C a D.

(2) Nabídkou k prodeji podle odstavce 1 se rozumí i vystavení předmětů ve veřejných prodejních prostorách, na dražbách a sběratelských trzích.

Poznámka:

Odst.2 tedy zahrnuje i například prodej na inzertních a aukčních portálech!

 

B) Osvědčení vydává odborná organizace uvedená v příloze 2 ZPVPKH

(1)Osvědčení se vlastníku vydává ve třech stejnopisech označených B, C a D. Odborná organizace nebo ministerstvo archivují stejnopis označený A po dobu 20 let.

(2) Osvědčení je žadateli vydáno za poplatek 500 Kč. Toto ustanovení se nevztahuje na vydání osvědčení podle § 2 odst. 4, § 3 odst. 1 a § 5 odst. 3. Příjemcem poplatku je odborná organizace.

Poznámka:

Lhůta pro vydání osvědčení odbornou organizací je 21 kalendářních dnů od doručení žádosti odborné organizaci (§5 ZPVPKH)

 

Mohu být za prodej bez povolení sankcionován?

Přestupky a sankce jsou uvedeny v §8 ZPVPKH.

Za prodej bez povolení je možno fyzické osobě uložit finanční pokutu až do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud vlastník neumožní ohledání předmětu kulturní hodnoty nebo neposkytne odborné organizaci, popřípadě ministerstvu potřebnou součinnost (§ 4 odst. 3), může mu být uložena pokuta až do výše 20.000,- Kč

Za podnikání bez příslušného oprávnění (živnost vázaná, nestačí tedy jen volná živnost "Maloobchod a velkoobchod") je možno uložit pokutu až do výše 750.000,- Kč (§61 odst. 4, písm.d ZoŽP)

 

 

Příloha 1 ZPVPKH

Příloha č. 1 k zákonu č. 71/1994 Sb.

SEZNAM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY

I. Předměty z oborů mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie a entomologie doba vzniku
1. herbáře obsahující více než 50 herbářových položek opatřených schedami (++) starší 50 let
2. soubory preparovaných těl vymřelých živočichů, čítající více než 5 kusů (+) a soubory preparovaných i nepreparovaných částí těl živočichů čítající více než 5 kusů (+)  
3. soubory paleobotanických nebo paleozoologických předmětů, čítající více než 5 kusů (++)  
4. jednotlivé minerály a drahé kameny v přírodním stavu
i broušené
cena tržní vyšší než 10 000 Kč
 
II. Předměty z oboru archeologie doba vzniku
archeologické nálezy, které jsou dokladem života člověka od počátků jeho vývoje a zachovaly se v zemi nebo pod vodou včetně kosterních nálezů lidských a zvířecích (+)  
III. Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální a kultovní povahy doba vzniku
1. malby, kresby a původní grafické listy provedené školenými a neskolenými tvůrci na jakémkoliv podkladu a jakoukoliv technikou s náboženskými náměty nebo zobrazující církevní osobnosti a obřady starší 50 let
2. sochařská díla, reliéfy a objekty nebo jejich části provedené školenými a neskolenými tvůrci jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu s náboženskými náměty nebo zobrazující církevní osobnosti a obřady a kopie zhotovené stejným způsobem jako originál starší 50 let
3. oltáře a jejich součásti starší 50 let
4. kazatelny, zpovědnice, křtitelnice, poprsně, klekátka, sedes, lavice, ambony, asistenční stolky, sakristijní nábytek a jakékoliv části jejich umělecké výzdoby starší 50 let
5. bohoslužebné nádoby a bohoslužebné náčiní, např. kalichy, patény, ciboria, mešní konvičky, monstrance, křestní soupravy, umývací soupravy, olejnice, kropenky, kropáče, kánonické tabulky, pacifikály, procesní kříže, almužní hole, oplatnice, pokladničky starší 50 let
6. paramenta a další textilie, např. korouhve, praporce, baldachýny starší 50 let
7. lustry, lampy, lucerny, svícny, zhášedla, kratiknoty, věčná světla, vykuřovadla, kadidelnice, schránky na kadidlo starší 50 let
8. varhany a jejich části starší 50 let
9. zvony a zvonky starší 50 let
10. betlémy a jejich části starší 50 let
11. erby a insignie všech duchovních stavů a řeholních řádů a kongregací starší 50 let
12. liturgické knihy, modlitební knihy a zpěvníky starší 100 let
13. relikviáře a devocionálie všeho druhu do roku 1960 včetně
14. funerálie všeho druhu, např. pohřební štíty, rakve, náhrobky a jejich části, hřbitovní kříže, lucerny starší 50 let
15. judaika starší 50 let
IV. Předměty z oboru výtvarného umění mimo předmětů uvedených v bodě III. doba vzniku
1. malby provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu
cena tržní vyšší než 30 000 Kč
starší 50 let
2. kresby provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu
cena tržní vyšší než 10 000 Kč
starší 50 let
3. koláže, asambláže, mozaiky
cena tržní vyšší než 30 000 Kč
starší 50 let
4. originální grafická díla všech technik včetně serigrafií a tiskové matrice (+)
za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 6 000 Kč,
za soubor cena tržní vyšší než 30 000 Kč
starší 50 let
5. miniatury provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu
cena tržní vyšší než 6 000 Kč
starší 50 let
6. sochařská díla včetně reliéfů a objektů vytvořená jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu a kopie zhotovené stejným způsobem jako originál cena tržní vyšší než 30 000 Kč starší 50 let
7. autorské lité plakety a medaile cena tržní vyšší než 6 000 Kč starší 50 let
V. Předměty z oboru fotografické tvorby doba vzniku
1. daguerrotypie, ambrotypie, panotypie, kalotypie, ferrotypie, chromofotografie včetně negativů do roku 1918 včetně
2. autorizovaná umělecká fotografie včetně negativů cena tržní vyšší než 6 000 Kč starší 50 let
VI. Předměty z oboru uměleckého řemesla
a uměleckoprůmyslové práce mimo předmětů
uvedených v bodě III.
doba vzniku
1. nábytek(+)
za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 20 000 Kč za soubor cena tržní vyšší než 100 000 Kč
do roku 1938 včetně
2. interiérové vybavení a doplňky včetně zrcadel, vitráží a mříží
cena tržní vyšší než 20 000 Kč
do roku 1938 včetně
3. osvětlovací tělesa
cena tržní vyšší než 20 000 Kč
do roku 1938 včetně
4. kamna
cena tržní vyšší než 50 000 Kč
do roku 1918 včetně
5. a) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti, stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy, značené, vzniklé na území ČR (+) do roku 1938 včetně
b) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti, stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy, značené, vzniklé mimo území ČR do roku 1860 včetně
c) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti, stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy, neznačené do roku 1860 včetně
6. a) porcelánové a keramické plastiky značené, vzniklé na území ČR do roku 1938 včetně
b) porcelánové a keramické plastiky značené, vzniklé mimo území ČR do roku 1860 včetně
c) porcelánové a keramické plastiky neznačené do roku 1860 včetně
7. porcelánové a keramické lékárenské nádoby (+) do roku 1918 včetně
8. předměty ze skla čirého, barevného, řezaného, broušeného, malovaného a zlaceného (+)
za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 20 000 Kč
za soubor cena tržní vyšší než 100 000 Kč

do roku 1918 včetně

9. předměty ze skla litého a lisovaného (+)
za jednotlivý kus cena tržní vyšší než 5 000 Kč
za soubor cena tržní vyšší než 25 000 Kč
do roku 1918 včetně
10. předměty a šperky z drahých kovů a drahých kamenů cena tržní vyšší než 100 000 Kč do roku 1938 včetně
11. hodiny a hodinky
cena tržní vyšší než 50 000 Kč
do roku 1938 včetně
12. předměty z obecných kovů (cín, mosaz, měď, litina, železo, slitiny kovů) cena tržní vyšší než 20 000 Kč do roku 1938 včetně
13. vývěsní štíty a střelecké terče a jejich části do roku 1918 včetně
14. interiérové textilie, např. koberce, závěsy a stolové pokrývky
cena tržní vyšší než 20 000 Kč
do roku 1918 včetně
15. tapiserie
cena tržní vyšší než 100 000 Kč
do roku 1938 včetně
16. oděvy a oděvní součásti (+)
cena tržní vyšší než 20 000 Kč
do roku 1938 včetně
17. hry, hračky všeho druhu, kočárky i dětské
cena tržní vyšší než 20 000 Kč
do roku 1938 včetně
18. scénické a kostýmní návrhy, scénické modely, divadelní kostýmy (+) starší 70 let
19. loutky, loutková divadla a jejich součásti (+) starší 70 let
20. autorské plakáty provedené jakoukoliv grafickou nebo tiskovou technikou starší 70 let
21. autorská užitá grafika, grafický design starší 70 let
VII. Předměty z oboru knižní kultury doba vzniku
1. rukopisy knižní povahy, rukopisy literárních děl a originální kartografické práce  
2. dokumentační materiál a osobní památky vztahující se k významným osobnostem kulturního a veřejného života (++)  
3. dochované obtahy nevydaných tisků  
4. prvotisky a staré tisky včetně map, atlasů a tiskových matric do roku 1800 včetně
5. knihy, tištěné mapy a atlasy, vydané na území ČR (++) starší 100 let
VIII. Předměty z oboru hudby doba vzniku
1. hudební nástroje včetně lidových, jejich součásti a doplňky starší 70 let
2. partitury tištěné (++) starší 70 let
3. rukopisné partitury a notové záznamy, dokumentační materiál a osobní památky vztahující se k významným osobnostem hudebního života (++)  
IX. Předměty z oboru etnografie doba vzniku
1. lidové malby zhotovené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu starší 100 let
2. lidové plastiky provedené jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu starší 100 let
3. lidový nábytek např. skříně, truhly, misníky, kolébky a interiérové doplňky starší 100 let
4. lidová keramika, hrnčina, fajáns, mezzomajolika starší 100 let
5. lidové textilie všeho druhu včetně krojů a jejich součástí (+) starší 100 let
6. lidové šperky a hřebeny zhotovené z jakéhokoliv materiálu starší 100 let
7. nástroje a pracovní pomůcky domácí výroby zhotovené z jakéhokoliv materiálu starší 100 let
8. lidové hračky zhotovené z jakéhokoliv materiálu starší 100 let
9. ručně psané kroniky starší 50 let
X. Předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu doba vzniku
1. motorové a nemotorové silniční, kolejové, letecké a lodní dopravní prostředky i nekompletní starší 50 let
2. časoměrné a astronomické přístroje a zařízení starší 70 let
3. zařízení pro záznam, zpracování, přenos nebo reprodukci obrazu, zvuku, dat a informací starší 50 let
4. polygrafické a kancelářské stroje, tiskové formy starší 50 let
5. tiskové formy k průmyslovému potisku textilií starší 50 let
6. domácí a spotřební technika starší 70 let
7. energetické a hnací stroje starší 80 let
8. výrobní stroje a zařízení starší 80 let
9. vědecké a technické přístroje a zařízení starší 80 let
10. návrhy, prototypy a individuální nebo malosériové realizace pro průmyslovou výrobu starší 50 let
11. originální náčrty, kresby, výkresová dokumentace a modely z oblasti vědy, techniky a architektury (++) starší 50 let
12. stejnokroje, znaky a odznaky (+) do roku 1950 včetně
13. dokumentační materiál a osobní památky, vztahující se k významným osobnostem z oborů vědy, techniky a dopravy (++)  
XI. Předměty z oboru militária doba vzniku
1. zbraně chladné, střelné, mechanické i palné včetně zbraní sportovních a loveckých do roku 1950 včetně
2. těžké zbraně, bojová vozidla, letouny a dopravní prostředky starší 50 let
3. prototypy těžkých zbraní, bojových vozidel, letounů a dopravních prostředků  
4. stejnokroje a jejich součásti včetně výstroje všeho druhu (+) do roku 1950 včetně
5. zbroj všeho druhu včetně zbroje pro koně a její součásti (+) do roku 1950 včetně
6. vlajky, prapory, korouhve a jejich součásti do roku 1950 včetně
7. faleristické předměty všeho druhu, např. řády, vyznamenání a jejich součásti (+) do roku 1950 včetně
8. odznaky historických pluků, vojenských útvarů, popř. útvarů domobrany a odznaky odbojových skupin do roku 1950 včetně
XII. Předměty z oboru zemědělství, potravinářské výroby, lesnictví a myslivosti doba vzniku
1. bryčky, žebřiňáky, valníky, saně, postroje, svítilny starší 70 let
2. traktory, stabilní motory, parní motory, lokomobily starší 50 let
3. stroje na zpracování půdy, setí a zpracování zemědělských plodin starší 70 let
4. stroje a zařízení potravinářské výroby starší 70 let
5. vinařské lisy kládové a vřetenové starší 70 let
6. úly vyřezávané, dlabané nebo vypalované starší 70 let
7. kamenné žlaby, koryta a pítka, mlýnské a krupařské kameny a podobně starší 70 let
8. lovecké nástroje a zařízení, např. železa, tenata, vrše starší 100 let
9. robotní známky, rabuše, doklady o vyvázání z roboty  
XIII. Předměty z oboru filatelie a poštovnictví doba vzniku
1. klasické poštovní známky, celistvosti a celiny všech známkových zemí (++) do roku 1945 včetně
2. poštovní dostavníky, kočáry, vozy do roku 1945 včetně
3. typáře historických razítek do roku 1945 včetně
XIV. Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II. doba vzniku
1. razidla starší 50 let
2. mince, papírová platidla, nouzová platidla kovová, papírová, keramická i jiná, cenné papíry, např. akcie, podílové listy nebo kolky, úvěrové doklady a doklady bezhotovostního styku (++) starší 50 let
3. faleristické doklady, řády, vyznamenání (+) starší 50 let
4. plakety, medaile, žetony, známky (+) starší 50 let
XV. Předměty z oboru historie veřejného a spolkového života, zájmových činností a využívání volného času doba vzniku
1. stejnokroje zaměstnanců státní správy a samosprávy, členů spolků a dalších dobrovolných sdružení (+) do roku 1950 včetně
2. insignie a předměty příbuzné, např. ferule, rychtářská práva, znaky, kordy, šavle, šerpy, prapory do roku 1950 včetně
3. cechovní truhlice, prapory a znaky a veškeré další doklady cechovního života  
4. prapory, znaky a odznaky spolků a další doklady spolkového života, např. poháry, diplomy, pamětní listy do roku 1950 včetně
5. sportovní, turistické a cestovní potřeby, náčiní a oděvy, soutěžní medaile a ceny a vyznamenání starší 70 let
XVI. Předměty z oboru historie vzdělávání  
1. trojrozměrné žákovské a studentské didaktické pomůcky všech stupňů a typů škol do roku 1950 včetně
2. demonstrační pomůcky, funkční i nefunkční modely strojů a technických zařízení do roku 1950 včetně
XVII. Předměty z oboru architektury a exteriérové objekty doba vzniku
1. drobná exteriérová architektura, např. kapličky, zvoničky, boží muka, polní a smírčí kříže, jejich součásti a fragmenty starší 50 let
2. architektonické články a fragmenty a další součásti architektury provedené z jakéhokoliv materiálu starší 70 let
3. exteriérové plastiky, jejich součásti a fragmenty, provedené jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu a kopie zhotovené stejným způsobem jako originál starší 50 let
4. exteriérové mříže a mřížová vrata provedené z jakéhokoliv materiálu starší 70 let
5. studny, kašny a jejich části starší 70 let

(+) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost musí být opatřena fotografiemi, z nichž lze identifikovat jednotlivé předměty. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů.

(++) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost nemusí být opatřena fotografiemi. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů, umožňujících rozlišení předmětů tvořících soubor.

Poznámka: Není-li uvedena cena tržní, jedná se o předměty kulturní hodnoty bez ohledu na cenu.

Kromě souborů uvedených v I. je souborem funkční celek, např. nábytková souprava, jídelní nebo nápojový servis, souprava stolních ozdob, oděvní nebo krojová souprava, souprava oltářních svícnů nebo liturgického nářadí, autorské grafické album, scénické a kostýmní návrhy k jedné inscenaci a soubor drobných jednotlivin vzniklý sběratelskou činností.

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode