WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

Ws2305j-drs2315

01.06.2013 19:53

Dotaz 71:

Jak dlouho musím uschovávat doklady pro FU? Je nějaká lhůta, do kdy mne mohou z FU ještě kontrolovat? Jak dlouho tedy musím mít archivované příjmové a výdajové  doklady k daňové evidenci k případné kontrole.

Lhůty pro doměření daně

Lhůty pro vyměření daně správcem se řídí §47 Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků:

§47

1) Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit, či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost, nebo do tří let od vzniku daňové povinnosti u těch daní, které nemají zdaňovací období.

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit daň však lze nejpozději do deseti let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde byla současně povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat.

Lhůty pro daňové přiznání.

Finanční úřad nám tedy může vyměřit či doměřit daň po tři roky ode dne,

 • v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání
 • nebo v němž se stala daň splatnou, pokud jsme neměli povinnost podat řádné daňové přiznání

Pokud proběhne kontrola, běží od 1.1. následujícího roku NOVÁ tříletá lhůta. Pokud i v tomto období proběhne kontrola, opět běží od 1.1. následujícího roku DALŠÍ NOVÁ tříletá lhůta...... Max. však období může být 10 let. Jakmile všk není kontrola provedena (výzva) během standardní či prodloužené lhůty, nelze ji prodloužit dále.

Prodloužení lhůty

Lhůta, po kterou nám finanční úřad může doměřit přiznanou daň, se automaticky prodlouží o 3 roky (počítáno od začátku roku následujícího po roku níže uvedené události)

 • zahájením daňové kontroly
 • podáním řádného daňového přiznání (tvrzení)
 • je-li nám oznámena výzva k podání řádného daňového přiznání (tvrzení)

O 1 rok se lhůta prodlouží, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně dojde k

 • podání dodatečného daňového přiznání nebo doručení oznámení výzvy k podání dodatečného daňového přiznání, pokud tato výzva vedla k doměření daně
 • oznámení rozhodnutí o stanovení daně
 • zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku nebo oznámení rozhodnutí o těchto prostředcích
 • oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně

Poznámka: Pokud tedy první kontrola neproběhne ve lhůtě 3 let nelze již dále prodlužovat tuto dobu (pokud není kontrolováno dle zvláštní lhůty - dle doby povinné archivace dokladů - (např. DPH 10 let, mzdové listy 30 let, leasing od doby splacení+3roky, ztráta doba pro uplatnění+3roky  od posledního odpočtu atd.)

Zvláštní lhůty pro kontrolu

Souvisí s legislativou (Zákon o DPH, Zákon o účetnictví a jiné).

 • investiční pobídka - po dobu nabídky (§38r odst 1 ZoDP)
 • leasing - od doby splacení + následující 3 roky
 • ztráta - lhůta pro její upaltnění + 3 roky od posledního odpočtu ztráty od ZD
 • plátce DPH - 10 let
 • Účetní závěrka - 10 let
 • mzdové listy - 30 let

Příklady lhůt kontrol najdete zde

Můžeme tedy doklady po uplynutí doby zlikvidovat?

S likvidací dokladů nedoporučuji pospíchat!

Je hned několik důvodů:

Primární doklady neslouží jen k zjištění daně z příjmů, ale mají i důkazní hodnotu při zjišťování dalších skutečností.

Typickým příkladem je sociální a zdravotní pojištění.

Podle §18 Zákona č. 589/1992 Sb. (odkaz zde) je promlčecí lhůta pro vyměření a platbu soc. pojistného 10 let. Pro výpočet pojistného jsou potřeba příjmy a výdaje za dané období......

Přijetí dokladů od plátce DPH - 10 let uschovávat i pro neplátce DPH a "paušalisty".

I když nejste plátcem DPH, musíte uchovávat přijaté daňové doklady po dobu 10 let (§27 odst.5 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

- odkaz zde).

Tato povinnost uschovávat doklady se vztahuje i na poplatníky, kteří uplatňují výdaje paušálem (a s lehkým srdcem přijaté daňové doklady ...neboť je přece k prokázání výdajů nepotřebují..... zahazují).

Je nutno si uvědomit, že i OSVČ neplátce DPH je osobou povinnou k dani a vztahují se na něj ustanovení výše uvedeného §27 ZoDPH. V této 10 leté lhůtě Vás tedy FÚ může kontrolovat a může udělit pokutu podle §37 ZSDP.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lhůty pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů musíme podat na FÚ do konce března následujícího roku. Připadne-li poslední den března na sobotu, neděli nebo svátek prodlužuje se lhůta na následující pracovní den (např. pondělí)

Tolerováno bez pokuty či penále je dalších následujících 5 dnů pro přiznání i daň.

Prodloužení termínu daně z příjmu

Posunout termín pro daňové přiznání i zaplacení daně z příjmu o 3 měsíce můžeme tak, že si předem

 • požádáme finanční úřad. O kladném vyřízení rozhoduje úřad a žádost podléhá poplatku.
 • zajistíme spolupráci s daňovým poradcem - podepíšeme mu plnou moc k zastupování ve věci daně z příjmu

Pokud si zajistíme odklad, musíme ještě odklad nahlásit do konce dubna na svoji zdravotní pojišťovnu a správu sociálního pojištění - OSSZ (MěSSZ).

Daňové přiznání k DPH

Daňové přiznání k DPH musíme podat a daň zaplatit vždy do 25. dne po skončení zdanitelného období (většinou čtvrtletí).

Placení daně

Daně musíme zaplatit vždy ve stejné lhůtě jako je podání daňového přiznání.

Zaplatit můžeme

 • osobně na pokladně finančního úřadu
 • převodem na příslušný účet finančního úřadu. Peníze musejí na účet finančního úřadu přijít do konce lhůty pro daňové přiznání

Poznámka:

Při placení daně přes účet je nutno odlišovat TYP daně. Kod pro účet FU je:  XXX-YYYYYYYYYYYYY/0710. Kde XXX je číselný kod typu daně

Pokud nám nevznikla daňová povinnost k dani, ke které jsme registrováni, musíme to ve stejné lhůtě oznámit finančnímu úřadu.Například u DPH tzv. "Křížkovým podáním".

Pokuta za opožděné podání daňového přiznání

Při zpoždění delším než pět pracovních dnů dostaneme pokutu za každý den prodlení 0,05 % vyměřené daně (nebo nadměrného odpočtu).

Pokud jsme měli ztrátu, dělá pokuta  0,01 % daňové ztráty.

Maximálně však můžeme dostat pokutu 5 % daně, nadměrného odpočtu nebo daňové ztráty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad

Příklad 1:

Daňový subjekt nemá ztrátu ani investiční pobídku či leasing. Není plátce DPH ani nemá zaměstnance. DPFO za rok 2011 podal 31.3.2012, daň zaplacena v termínu a v řádné výši.

Kontroly:

1. kontrola může být do 31.12.2014 (3 roky od konce 2011...tj.2012,2013 a 2014)

    kontrola proběhla 20.12.2014 (tedy ke konci lhůty) prodloužení na 2. kontrolu

2. kontrola může být do 31.12.2017 (3 roky od konce 2014...tj.2015,2016 a 2017)

    kontrola proběhla 20.12.2017 (tedy ke konci lhůty) prodloužení na 3. kontrolu

3. kontrola může být do 31.12.2020 (3 roky od konce 2017...tj.2018,2019 a 2020)

    kontrola proběhla 20.12.2020 (tedy ke konci lhůty) prodloužení na 4. kontrolu

4. kontrola může být do 31.12.2021 (1 roky od konce 2020, ...naplněno max. 10 let od 2011)

od.1.1.2022 mu tedy nemůže být DPFO za rok 2011 doměřena.

.......................................................................

Příklad 2:

Daňový subjekt stejný jako v Příkladu 1

Kontroly:

1. kontrola může být do 31.12.2014 (3 roky od konce 2011...tj.2012,2013 a 2014)

    kontrola proběhla 20.12.2013 (tedy uprostřed lhůty) prodloužení na 2. kontrolu

2. kontrola může být do 31.12.2016 (3 roky od konce 2013...tj.2014,2015 a 2016)

    kontrola proběhla 20.12.2017 (tedy na začátku lhůty) prodloužení na 3. kontrolu

3. kontrola může být do 31.12.2020 (3 roky od konce 2017...tj.2018,2019 a 2020)

    kontrola proběhla 20.12.2018 (tedy na začátku lhůty) prodloužení na 4. kontrolu

4. kontrola může být do 31.12.2021 (3 roky od konce 2018, ...tj.2019,2020 a 2021 ...naplněno max. 10 let od 2011)

    kontrola proběhla 20.12.2019 (tedy na začátku lhůty) prodloužení na 5. kontrolu

5. kontrola může být do 31.12.2021 (2 roky od konce 2019, ...naplněno max. 10 let od 2011)

    kontrola proběhla 20.12.2020 (tedy na začátku lhůty) prodloužení na 6. kontrolu

6. kontrola může být do 31.12.2021 (1 rok od konce 2020, ...naplněno max. 10 let od 2011)

od.1.1.2022 mu tedy nemůže být DPFO za rok 2011 doměřena.

.............................................................

Příklad 3:

Daňový subjekt stejný jako v Příkladu 1

Kontroly:

1. kontrola může být do 31.12.2014 (3 roky od konce 2011...tj.2012,2013 a 2014)

    kontrola proběhla 20.12.2013 (tedy uprostřed lhůty) prodloužení na 2. kontrolu

2. kontrola může být do 31.12.2016 (3 roky od konce 2013...tj.2014,2015 a 2016)

    do 31.12.2016 kontrola neproběhla !

od.1.1.2017 mu tedy nemůže být DPFO za rok 2011 doměřena.

.............................................................

Příklad 4:

Daňový subjekt stejný jako v Příkladu 1

Kontroly:

1. kontrola může být do 31.12.2014 (3 roky od konce 2011...tj.2012,2013 a 2014)

    do 31.12.2014 kontrola neproběhla !

od.1.1.2015 mu tedy nemůže být DPFO za rok 2011 doměřena.

-----------------------------------------------

§18 odst.1 a odst 2 Zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se předpis a platba pojistného

§18
(1) Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.
(2) Právo vymáhat pojistné se promlčuje za 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.

------------------------------------------------

§27odst.5 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

§27

(1) Plátce je povinen uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, na jím zvoleném místě. Po tuto dobu plátce odpovídá za věrohodnost původu dokladů, neporušitelnost jejich obsahu, jejich čitelnost a na žádost správce daně za umožnění přístupu k nim bez zbytečného odkladu.
(2) Daňový doklad v listinné formě lze převést do elektronické podoby a uchovávat pouze v této podobě, pokud metoda použitá pro převod a uchování zaručuje věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu daňového dokladu a jeho čitelnost a pokud je daňový doklad převedený do elektronické podoby opatřen uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou osoby odpovědné za jeho převod.
(3) Pokud plátce vystavuje, přijímá a uchovává daňové doklady v elektronické podobě a místem uchovávání není tuzemsko, musí plátce zajistit pro správce daně právo volného přístupu v reálném čase elektronicky k daňovým dokladům i datům zaručujícím věrohodnost jejich původu a neporušitelnost jejich obsahu.
(4) Plátce je povinen předem oznámit správci daně místo uchovávání daňového dokladu, pokud toto místo není v tuzemsku.
(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na právního nástupce plátce při uchovávání daňových dokladů rozhodných pro stanovení daňové povinnosti plátce a na osoby povinné k dani nebo právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, při uchovávání přijatých daňových dokladů.

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode