WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

Podvojné Účetnictví

Vedení účetnictví - PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Ceny jsou orientační a smluvní - výsledná cena je dána dohodou obou smluvních stran v závislosti na požadovaných úkonech a složitosti agendy.

 kliknutím na položku získáte informace o rozsahu úkonů obsahujících položku

položka Popis položky cena bez DPH *) jednotka
PU O1 Menší účetní jednotka 
- cca 1000 položek1) za rok
2200,00 Kč měsíc
PU 02 Střední účetní jednotka
- cca 3000 položek1) za rok
5300,00 Kč měsíc
PU 03 Větší účetní jednotka
- cca 5000 položek 1) za rok
9500,00 Kč měsíc

JEDNORÁZOVÉ POLOŽKY **)

PU 04 Účetní položka v deníku
- úplné a kvalitní podklady 2)
20,00 Kč položka
PU 05 Účetní položka v deníku
- komplikované podklady 3)
25,00 Kč položka
PU 06 Účetní závěrka, přílohy, podklady DPPO, DPFO 1 měsíční
paušál
KOMBINOVANÉ BALÍČKY- příplatky k měsíční platbě ***)
+ ZA All Zastupování subjektu na úřadech státní správy 300,00 Kč měsíc
+ MZDY 01a + MZDY 01a - Malá organizace - do 10 zaměstnanců 700,00 Kč měsíc
+ MZDY 01b + MZDY 01b - Malá organizace - od 11 do 25 zaměstnanců

1500,00 Kč

měsíc
+ MZDY 02 + MZDY 02 - Velká organizace - nad  25 zaměstnanců 2500,00 Kč měsíc
+ MZDY All + MZDY All - (smlouvy, personalistika, výpisy, potvrzení) 500,00 Kč měsíc
+ DP All + DP All - (veškerá přiznání daňového subje 500,00 Kč měsíc

 

PU 01

PU 02

PU 03

 • vedení zákonem předepsaných účetních knih
 • účetní osnova, vytvoření analytického členění účtové osnovy
 • kniha závazků a pohledávek, saldo
 • skladová evidence zásob
 • evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně výpočtu odpisů, majetkové operace
 • evidence DPH, přiznání DPH v souvztažnosti s účtovaným obdobím
 • účetní závěrka, povinné přílohy, výkazy hospodaření, přiznání DPPO či DPFO - viz.PU 06
 • roční přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny klienta - viz.PU 06
 • konzultace, daňové a účetní poradenství v délce 1 hod / měsíc
 • výstupy v elektronické i tištěné podobě
 • nezahrnuje zastupování na FU ani jiných úřadech státní správy
 • nezahrnuje mzdovou a personální agendu
 • nezahrnuje zpracování přiznání k jiným než výše uvedeným daním

červeně označené položky jsou zahrnuty v  KOMBINAČNÍCH a BONUSOVÝCH BALÍČCÍCH nebo jako samostatná služba

PU 04
 • zpracování účetních náležitostí dle potřeb klienta z dodaných dokladů
 • výstup v požadovaném formátu
PU 05
 • viz PU 04
dále:
 • získání alespoň části dat z jiných než standardních podkladů (banka, FU, ocenění majetku soudním znalcem apod.)

Celková cena je dána poměrem počtu dokladů PU 04 a PU 05

 

PU 06
 • zpracování účetní závěrky, povinných příloh a přiznání DPFO
 • výstupy v elektronické i tištěné podobě
Cena za zpracování závisí na počtu měsíců v daném účetním období (zpravidla kalendářní rok), po které bylo účetnictví vedeno naší firmou.

Výpočtový vztah:  cena za zpracování = 1 - (počet měsíců vedení účetnictví / 12) x základní cenabez DPH za zpracování přiznání

Příklad: účetnictví Vám vedeme od října 2012, tj.do konce zdaň. období 2012 po dobu 4 měsíce. Základní cena DPPO je 900 Kč. Vaše výsledná cena za zpracování DPFO 2012 bude 1-(4/12) x 900 = 630 Kč. Při zpracování účetnictví po celý kalendářní rok činí cena za zpracování 0 Kč.

 Poznámky: 

*)cena bez DPH je cenou konečnou pro NEPLÁTCE DPH ( není vypracováváno přiznání DPH), pro plátce DPH je nutno přičíst ke konečné ceně i DPH (21%), cena za vypracování DPH je již v ceně konečné zahrnuta ! DPH na vstupu z vaší strany odečtete a vypracování DPH tak plátce DPH má v konečném důsledku zdarma!

**) jednorázové operace jsou provedeny na základě objednávky, mimo uzavřenou smlouvu a výkony v ní uvedené

***) k základní ceně se připočte paušál za balíček

1) položkou se rozumí zaúčtování v účetním deníku a majetkových operacích

2) podklady v písemné formě s předepsanými náležitostmi nebo v elektronické formě v požadovaném formátu

3) podklady v jiném než požadovaném formátu, případně nutnost jejich dohledání (např. bankovní výpisy kontaktem banky - vícenáklady s dohledáním spojené jsou vyúčtovány na vrunb klienta ! např. poplatky za mimořádný výpis z banky apod.)

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode