WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

Daňová Evidence

Vedení účetnictví - DAŇOVÁ EVIDENCE

Ceny jsou orientační a smluvní - výsledná cena je dána dohodou obou smluvních stran v závislosti na požadovaných úkonech a složitosti agendy.

 

 kliknutím na položku získáte informace o rozsahu úkonů obsahujících položku

položka Popis položky cena bez DPH *) jednotka
DE 01 Menší účetní jednotka 
- cca 1000 položek1) za rok
2000,00 Kč měsíc
DE 02 Střední účetní jednotka
- cca 3000 položek1) za rok
5000,00 Kč měsíc
DE 03 Větší účetní jednotka
- cca 5000 položek 1) za rok
9000,00 Kč měsíc
JEDNORÁZOVÉ POLOŽKY **)
DE 04 Účetní položka v deníku
- úplné a kvalitní podklady 2)
20,00 Kč položka
DE 05 Účetní položka v deníku
- komplikované podklady 3)
25,00 Kč položka
DE 06 Účetní závěrka, přílohy, podklady DPFO
- viz poznámka 4)
1 měsíční
paušál
KOMBINOVANÉ BALÍČKY- příplatky k měsíční platbě ***)
+ ZA All Zastupování subjektu na úřadech státní správy 300,00 Kč měsíc
+ MZDY 01a + MZDY 01a - Malá organizace - do 10 zaměstnanců 700,00 Kč měsíc
+ MZDY 01b + MZDY 01b - Malá organizace - od 11 do 25 zaměstnanců

1500,00 Kč

měsíc
+ MZDY 02 + MZDY 02 - Velká organizace - nad  25 zaměstnanců 2500,00 Kč měsíc
+ MZDY All + MZDY All - (smlouvy, personalistika, výpisy, potvrzení) 500,00 Kč měsíc
+ DP All + DP All - (veškerá přiznání daňového subjektu) 500,00 Kč měsíc

 

DE 01

DE 02

DE 03

 • daňová evidence příjmů a výdajů včetně zaúčtování
 • kniha závazků a pohledávek
 • evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně výpočtu odpisů, majetkové operace
 • evidence DPH, přiznání DPH v souvztažnosti s účtovaným obdobím
 • účetní závěrka, výkazy hospodaření, přiznání DPFO - viz.DE 06
 • roční přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny klienta- viz.DE 06
 • konzultace, daňové a účetní poradenství v délce 1 hod / měsíc
 • výstupy v elektronické i tištěné podobě
 • nezahrnuje zastupování na FU ani jiných úřadech státní správy
 • nezahrnuje mzdovou a personální agendu
 • nezahrnuje zpracování přiznání k jiným než výše uvedeným daním

červeně označené položky jsou dostupné  v  KOMBINAČNÍCH a BONUSOVÝCH BALÍČCÍCH nebo jako samostatná služba

DE 04
 • zpracování účetních náležitostí dle potřeb klienta z dodaných dokladů
 • výstup v požadovaném formátu
DE 05
 • viz DE 04
dále:
 • získání alespoň části dat z jiných než standardních podkladů (banka, FU, ocenění majetku soudním znalcem apod.)

Celková cena je dána poměrem počtu dokladů DE 04 a DE 05

 

DE 06
 • zpracování účetní závěrky, povinných příloh a přiznání DPFO
 • výstupy v elektronické i tištěné podobě
Cena za zpracování závisí na počtu měsíců v daném účetním období (zpravidla kalendářní rok), po které bylo účetnictví vedeno naší firmou.

Výpočtový vztah:  cena za zpracování = 1 - (počet měsíců vedení účetnictví / 12) x základní cenabez DPH za zpracování přiznání

Příklad: účetnictví Vám vedeme od října 2009, tj.do konce zdaň. období 2009 po dobu 3 měsíce. Základní cena DPFO je 600 Kč. Vaše výsledná cena za zpracování DPFO 2009 bude 1-(3/12) x 600 = 450 Kč. Při zpracování účetnictví po celý kalendářní rok činí cena za zpracování 0 Kč.

 Poznámky: 

*)cena bez DPH je cenou konečnou pro NEPLÁTCE DPH ( není vypracováváno přiznání DPH), pro plátce DPH je nutno přičíst ke konečné ceně i DPH (21%), cena za vypracování DPH je již v ceně konečné zahrnuta ! DPH na vstupu z vaší strany odečtete a vypracování DPH tak plátce DPH má v konečném důsledku zdarma!

**) jednorázové operace jsou provedeny na základě objednávky, mimo uzavřenou smlouvu a výkony v ní uvedené

***) k základní ceně se připočte paušál za balíček

1) položkou se rozumí zaúčtování v peněžním či nepeněžním deníku a majetkových operacích

2) podklady v písemné formě s předepsanými náležitostmi nebo v elektronické formě v požadovaném formátu

3) podklady v jiném než požadovaném formátu, případně nutnost jejich dohledání (např. bankovní výpisy kontaktem banky - vícenáklady s dohledáním spojené jsou vyúčtovány na vrunb klienta ! např. poplatky za mimořádný výpis z banky apod.)

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode